FEBRUARIE

Toate activitatile din aceasta luna

 Ultima lună din iarnă obligă la încheierea de urgență

a tuturor pregătirilor pentru declanșarea la momentul optim a lucrărilor de primăvară.

Se trimit ultimele probe de semințe pentru analiza  calității la laboratoarele I.C.A.S., iar cele de la stratificat se verificăsi se corectează eventualele deficiențe apărute,

In zilele mai calde se recoltează mlădițe de plop, salcie și răchită și se confecționează butașii necesałi pentnł culturi îp pepinieră sau butășiri directe.

In solariile silvice se pregătește patul geminativ și după ce se tratează solul împotriva bolilor și dăunătorilor, spre sfârșitul lunii, când se realizează peste 90C în primii 5 cm. se pot semăna molidul și pinii.

Se scot puieții imediat ce vremea permite, dându-se prioritate speciilor cu înfrunzire timpurie (paltin, larice, etc,) și se pun la depozite cu zăpadă sau se expediază pe șantiere.

Pregătirea solului odată cu ferfilizarea de bază cu gunoi de grajd bine fermentat, respectiv cu îngrășăminte fosfatice și potasice, cu doze stabilite de analiza solului, trebuie să constituie preocupări la ordinea zilei. Acolo unde vremea permite, se va putea trece la butășirea plopului folosind apa din zăpadă, Deasemenea, se vor însămânța plantele furajere din prima epocă, în cadrul asolamentului ales în

difërite pepiniere silvice.

In șantiertele unde urmează a se executa împăduriri

 

în. primăvară, conform programului stabilit în detaliu, totul trebuie să fie gata pentru ca, folosind și „ferestrele” iernii, să se treacă rapid la lucru chiar În „mustul” zăpezii, asigurând în acest fel condiții pentru o reușită bună.

Pentru ameliorarea terenurilor degradate prin împăduriri, se vor pregăti materialele necesare (pari și nuiele din specii care vor lăstări) pentru gărdulețe, cleionaje, etc. și în măsura posibilului se vor executa acestea pentru ca la timpul pofrivit să se faeă plantațiile.

Se controlează depozitele de puiefi unde au fost stratificați peste iarnă și se iau măsuri de evitare a degradării lor.

În răchităîiile cultivate se continuă cu intensitate recoltarea nuielelor, tăindu-se cu unelte foarte ascuțite de la suprafața solului, evitându-se zilele cu temperaturi mai scăzute de -IO grade Celsius.

În această lună, recoltarea masei lemnoase se desfășoară din plin în toate felurile de tăieri și categoriile de produse, pagubele ce se produc regenerării sunt minime, cu condiția executării unui control competent și complet în toate punctele de lucru.

Identificarea, marcarea și valorificarea produselor accidentale în păduri constituie și în această lună o preocupare curentă.

 Prezența personalului silvic în păduri și în punctele de scurgere a materialului lemnos, cât și în junil cabanelor din păduri, trebuie să conducă la prevenirea sustragerilor de lemn, cât și a declanșării de incendii producătoare de pagube materiale și dezechilibre ecologice. Acolo unde prin sustrageri ilegale de arbori s-au produs „goluri” în păduti, vor frebui stabilite soluții de refacere, penau a preveni infiltratea vântului și producerea de doborâturi.

 

Acolo unde sunt presiuni pentru contractarea supra. fețelor împădurite la pășunat, se impune o strictă verificare pe teren și luarea măsurilor cuvenite începând cu tarea, pentnł a preveni pagubele ce s-ar putea înregistra,

Pe linie de protecția pădurilor se țin sub supraveă ghere permanentă pepinierele și suprafețele plantate în vâr. stă de până la 5-6 ani, să nu li se provoace pagube de către rozătoare și vânat concenfrat peste normal în anumite zone.

In pepimerele silvice, în zilele geroase se desfac grămezile „nadă” pentru a distruge coropișnițele. În arboretele de stejar se continuă strângełea și petrolizarea ouălelor de Lymantria dispar.

Se cojesc doboările și rupturile de vânt de răși-

noase și se pot instala arbori cursă contra ipidelor. Se retează tulpinile de plop atacate de Saperda sp.

Se trimit la analiză probe din stocurile mai vechi de pesticide și îngrășăminte pentru a preciza calitatea lor și a constitui baza stabilirii normelor de consum la folosirea lor.

 Pe linie de producție, trebuiesc sprijinite atelierele de împletituri răchită și prelucrat lemn, atât pe linia materiei prime și a materialelor necesare realizării la timp a comenzilor, cât și asigurarea condițiilor de muncă în scopul obținerii de productivități și câștiguri mari.

Se pregătesc adaposturile și se achiziționează materialele necesare substratului de producție și miceliile necesare în ciupercăriile ce vor funcționa în anul respectiv.

La comandă se pot recolta o serie de plante medicinale ca: cetină, lichen de stejar, iarbă de saschiu și vâsc, rădăcini de dracilă, muguri de plop și coajă de crușin.

In stupinele unităților silvice se supraveghează atent modul de iernare a familiilor de albine prin controale audi tive și îndepărtarea stărilor anormale ivite. Se curăță vetrele

 

de stupină și în zilele călduroase se stimulează zbomrile de curățire.

Se încep hrănirile de stimulare a familiilor slabe și mijiocii*i se instalează adăpătoarele pentru apă.

In atelierul stupinelor se confnuă repararea și dezinfectarea inventarului ce se va folosi la primăvară.

La vânătoare și piscicultură, acțiunile pe larg sunt tratate în calendarul specific, aici amintim o parte dintre ele.

Luna februarie este grea pentru viața sălbăticiunilor pădurii, de aceea ă•ebuie să continuăm hrănirea și completarea sărăriilor. Cerbii încep să lepede coamele și se declanșează prinderea fazanilor pentru reproducători.

 Pe linie de vânătoare, pe lângă reglementările speciaie ce ar putea fi date de organele de resort, se arată că vânătoarea este permisă la mistreți (până la 15.11), viezuri, jderi- porumbei sălbatici, turturele, grauri, rațe și gâște sălbatic.e, sitari. Vânatul de bază este fazanui care asigură un tir de excepție și o plăcere deosebită pentru zilele de odihnă.

Combaterea răpitoarelor cu pene și păr, cu excepția celor ocrotite de lege.

Pescuitul la copcă în pyține locuri, iar în apele de munte pescuitul este interzis. In bazine amenajate se fac copci pentru aerisire și se curăță zăpada pentru a păfrunde lumina în adâncime,

Se trece la pregătirea materialelor pentru construcțiile de pe râurile de munte cum sunt pinteni, cascade podite, etc.

Vremea fiind foarte capricioasă în această lună, trebuie ca întreg personalul să fie pregătit pentru a acționa la fiecare loc de muncă în mod eficient în âłncție de condițiile ce se pot schimba de la o zi la alta,

ACTIVITATI

Rulează videoul

CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN SILVICULTURĂ PENTRU LUNA FEBRUARIE

 

În această lună, mai ales personalul nou angajat, va fi bine instiliit pentru a putea executa lucrările din silvicultură, la calitatea cerută și în perioada optima.

PUNEREA IN VALOARE

 Punerea în valoare a masei lemnoase, controlul dului de respectare a regulilor silvice în exploatările forestiere, precum și identificarea, marcarea și valorificarea produselor accidentale, constituie și în această lună o preocupare de bază a personalului silvic,

formulare & aplicatii

Rulează videoul

REVIZIE

 Revizia și repararea împrejmuirilor, utilajelor și uneltelor, trebuie să constituie o preocupare a acestei perioade.

SE CONTROLEAZA

Se controlează fructele și ciupercile conservate și se livrează beneficiarilor. În stupinele unităților silvice se ține sub control modul de iernare, făcându-se eventualele corecții impuse de situația găsită, iar în atelierele stupinelor se fac lucrările cerute de viitonłl sezon apicol

ACTIVITATI

Rulează videoul

Prevenirea sustrageîilor de lemn

 Prevenirea sustrageîilor de lemn din păduri, controlul circulației și prelucrării materialului lemnos, înlătura. rea cauzelor de izbucnire a incendiilor în păduri, sunt aspecte ce trebuie urmărite cu fermitate.

Protecția pădurilor este activitatea care trebuie să fie în obiectiv și în această lună prin apărarea puieților în zonele de concentrare a vânatului, adunarea și petrolilizarea grămezilor de ouă de Lymantria dispar, înlaturarea pagubelor ce pot fi provocate de rozătoare în pepiniere, depozite de semințe și puieți, plantații.

OCOL.RO

ocol.ro

Facebook
WhatsApp
Email

Leave a Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *