MAI

Toate activitatile din aceasta luna

Majoritatea speciilor forestiere cu deosebire foioasele sunt înflorite, ceea ce permite o primă prognoză a viiâ toareȚor fructificații.

In această lună se coc, și printr-o urmărire atentă a

fenologiei locale, se pot recolta semințele de plop alb și ulm care se recomandă a fi semănate imediaț luându-se măsuri de udare și protejare contra gerurilor sau insolației puternice.

Semănăturile din solarii trebuie udate cu doze ce se vor mări odată cu creșterea puieților. Plivitul buruienilor să se facă când acestea sunt mici, aerisirea, umbrirea și păstrarea temperaturii la nivelul cerut de specia cultivată.

In pepinierele din zona de câmpie sunt la zi lucrările de întreŔnere (spargerea crustei, udări5 plivit și prășit, umbrire și eventuale fumigații contra gerurilor târzii, etc.).

In pepinierele de munte se încheie lucrările de repicări a rășinoaselor, se regrupează puieții în golurile din culturile mai vechi, se răresc semănăturile prea dese. Se repară împrejmuirile și se seamănă culturile agricole, în cadrul asolamentului adoptat în fiecare caz în parte.

Buruienile fără semințe (cu excepția pirului} pălămidei și boziului) se depozitează în platforme de compost unde, în amestec cu îngrășăminte chimice, gunoi de grajd și apă,

 26

 

      •                       

 

se fermentează penfru a nu duce pe teren buruienile active,

Se aliniază tarlalele și straturile, se înrețin dnłmurile, potecile și alte suprafețe auxiliare, se văruiesc stâlpii de colțuîi și se etichetează culturile.

Toate terenurile rămase goale se întrețin corespunžător penfi-u culturile. de vară și toamnă.

În această lună se execută împăduririle în zonele

cele mai înalte și intră în actualitate lucrările de întreținere a împăduririlor și regenerărilor naturale în tot complexul lor de la revizuirea lucrărilor mai vechi, mobilzarea solului* până la descopleșirea și eventual degajarea de speciile lemnoase copleșitoare care trebuiesc executate în sistem, până la reușita definitivă.

În anumite suprafețe se impune executarea unor lucrări de „corectare” a diferitelor abateri de la normal ca efect al acțiunii unor factori dăunători cum sunt: retezarea și receparea tulpinilor prejudiciate, lăsarea unui singur lujer terminal la puieții de rășinoase roși de animale, fełtilizarea și irigarea culturilor intensive cum sunt răchităriile și plopii.

Mare atenție se va acorda eradicării buruienilor din răchitării, cu deosebire distrugerea vetrelor de cuscută care pot conduce rapid la compromiterea culturii.

Compl etările și refacerile culturilor calamitate vor fi în prim plan pentru a fi bine între#nute și astfel să-și îndeplinească rolul de a consolida cultura inifială.

Impăduririle executate în terenuri degradate în sector și de alți proprietari, vor fi urmărite insistent începând cu asistența tehnică și ofena de puieți celor ce vor să-și amelioreze efectele fenomenelor de degradare.

Verificarea barajelor și altor lucrări de corectare a

 

torenților și executarea reparațiilor curente a acestor consffucfii, eliberarea deversoarelor, etc., trebuie să le facă âłncționale. Lucrările noi vor fi contractate cu rile specializate și urmărită realizarea lor în timp și de calitate

Operațiunile culturale se execută cu proiecte riguros întOcmite pe ban instutțiunilor oficiale pentru fiecare caz în pane, cunoscut fiind că greșelile tehnice au efecte mari în dezvoltarea și creșterea arboretului respectiv.

Degajările se execută cu intensitate, evitând perioadele de insolație când lujerii de rășinoase sunt fragili.

Curățirile se execută în foioase, fiind interzise în această lună ia rășinoase unde se pot produce pagube.

Răriturile se execută în fag și rășinoase evitându-se colectarea lemnului în lunile mai și iunie când arborii sunt în „mâzgă” și se pot deprecia cu ușurință.

Elagajul aftificial vizează în această perioadă numai crăcile uscate pentru a nu creea „porți” de intrare pentru dăunători.

Se confnuă punerea în valoare a produselor principale și accidentale, iar lucrările de exploatare se execută în tăierile rase, în cele de refaceri – substituiri și primele tăieri în succesive și progresive, în care nu se contează pe regenerările naturale.

Reprimirea parchetelor terminate și executarea unui control susfinut în exploatări, va evita pagubele produse stațiunii și regenerărilor.

 Profesionalism susținut se impune pe baza titlurilor de proprietate la punerea în posesie a suprafețelor de păduli acordate cf. Legii 18/1991.

Asigurarea unor condiții normale de desfășurare a

 28

 campaniei de revizuire a amenajamentelor este o misiune importantă a unităților silvice care va conduce la realizarea unor amenajamente corecte și aplicarea exactă a prevede-

rilor ce le cuprinde.

 pădurilor de la semințe la arboretele mature, ă•ebuie să constituie o preocupare de bază în luna mai a întregului personal silvic, deoarece explozia vegetației în toate regiunile țălii face ca și atacul bolilor și dăunătorilor să crească puternic. Neluarea hotărâtă a măsułilor de prevenire și combatere poate produce pagube însemnate sectorului nostru.. Depistarea bolilor și dăunătorilor în plantațiile semincere, cu deosebire a celor pe rod și combaterea eficientă va asigura necesarul de semințe la calitatea și necesară. Atenție trebuie acordată pe această linie și depozitelor de semințe și respectiv plafformelor și unde se stratifică semințele pentru toamnă.

Solariile, având culturi valoroase pe suprafețe mici, trebuie protejate contra temperaturilor scăzute, puternice, atacului de coropișnițe, șoareci și a ciupercilor.

În pepinieră Se depistează și se combat rozătoarele, larvele din sol, gândacii defoliatori și ciupercile ce produc „făinarea”, fuzarioza, mgina, pătarea frunzelor, etc.

În plantațiile tinere și arborete, pe baza unor observații permanente, se continuă combaterea defoliatorilor, iar acolo unde tratamentele aviochimice s-au încheiat, se execută controlul eficienței, concluzii ce trebuie sa conducă la măsuri practice imediate sau de viitor.

Toate rășinoasele doborâte în pădure sau în depozite trebuiesc cojite parțial sau total. Folosirea curselor feromonale specifice, interpretarea lor corectă și măsuri în consecință.

 29

 

În această lună, majoritatea speciilor de vânat au« tohton are pui, de aceea combaterea braconajului și a răpitoarelor cu păr și pene, cu excepția celor ocrotite de lege, se va face prin toate metodele, iar câinii care păzesc turmele trebuie să aibă jujeu regulamentar. Se recoltează frunzare pentru hrănirea suplimentară a vânatului, se încheie însămânțarea și se întrețin ogoarele de hrană.

În fazanerii și nutrării se asigură hrana și îngrijirea corespunzătoare a efectivelor. Cu autorizație individuală se pot recolta cocoși de munte (pînă la 15 mai).

Pescuitul este oprit în apele de șes la toate speciile de pești deoarece este perioada de depunerea icrelor

În apele de munte începe pescuitul la păstrăvul indigen și fântânel, Se menține restricția la păstrăv cucrcubeu și lipan. Pe apele de munte se fac lucrări pentru creerea condițiilor optime de viață pentru peșń cum sunt: cascade podite, scări, toplițe, etc.

Principalele plante medicinale care se pot recolta pe bază de comenŽi ferme în această lună sunt: porumbarul, păducel.ul, socul, salcâmul, ciuboțica cucului, podbalul, urzica, plămânărica, brusturele, cerențelul, tătăneasa, etc.

Dintre ciupercile din flora spontană ce pot apare se culeg: zbârciogii, ciuciuleții, gălbiorii, negrișorii, hribii, crăițele, ciupercile albe și alte specii.

În această lună mai pot face obiecałl recoltării: rășina, coaja de stejar și salcie, licheni, bureți de iască, seva de arbori și altele.

Pintre fructe, pot apare fragii de pădure.

In continuare se dă atenție asigurării condițiilor de lucru în atelierele de împletituri din răchită și prelucrat lemn

În stupinele unităților silvice se continuă lăr$ea cuiburilor și pregătirea familiilor de albine pentru marele cu}es de ia salcâm, în prealabil să se folosească cu randament culesurile de primăvară la rapiță, pomi frucdferi, flori de câmp, etc.

Se vor verifica familiile de albine și face fratamenteie necesare. Recoltarea polenului și producerea suplimentară de ceară, creșterea artificială a mătcilor, odată cu schimbarea ramelor cu faguri vechi, sunt o parte din preocupările pe această linie 

ACTIVITATI

Rulează videoul

CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN SILVICULTURĂ PENTRU LUNA MAI

 

În această lună, mai ales personalul nou angajat, va fi bine instiliit pentru a putea executa lucrările din silvicultură, la calitatea cerută și în perioada optima.

PUNEREA IN VALOARE

 Punerea în valoare a masei lemnoase, controlul dului de respectare a regulilor silvice în exploatările forestiere, precum și identificarea, marcarea și valorificarea produselor accidentale, constituie și în această lună o preocupare de bază a personalului silvic,

formulare & aplicatii

Rulează videoul

REVIZIE

 Revizia și repararea împrejmuirilor, utilajelor și uneltelor, trebuie să constituie o preocupare a acestei perioade.

SE CONTROLEAZA

Se controlează fructele și ciupercile conservate și se livrează beneficiarilor. În stupinele unităților silvice se ține sub control modul de iernare, făcându-se eventualele corecții impuse de situația găsită, iar în atelierele stupinelor se fac lucrările cerute de viitonłl sezon apicol

ACTIVITATI

Rulează videoul

Prevenirea sustrageîilor de lemn

 Prevenirea sustrageîilor de lemn din păduri, controlul circulației și prelucrării materialului lemnos, înlătura. rea cauzelor de izbucnire a incendiilor în păduri, sunt aspecte ce trebuie urmărite cu fermitate.

Protecția pădurilor este activitatea care trebuie să fie în obiectiv și în această lună prin apărarea puieților în zonele de concentrare a vânatului, adunarea și petrolilizarea grămezilor de ouă de Lymantria dispar, înlaturarea pagubelor ce pot fi provocate de rozătoare în pepiniere, depozite de semințe și puieți, plantații.

OCOL.RO

ocol.ro

Facebook
WhatsApp
Email

Leave a Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *