MARTIE

Toate activitatile din aceasta luna

Oficial în perioada 15 martie 15 aprilie se desfă. șoară în toată țara „Luna pădurii”.

În această perioadă unitățile silvice trebuie să orga, nizeze acțiuni de înaltă ținută} plecând de ia constatarea iui Chateaubriand, veche, dar foarte valabilă azi și în viitor: „Oamenii sunt precedați de arbori și urmați de deșerturi”, luând exemple concrete pe plan local, care să convingă întreaga populație de rosturile pădurii și de nevoia apărării și dezvoltării acesteia petifru viața noastră.

 Inceputul primăverii trebuie să conducă cu deosebire în regiunea de câmpie și dealuri mici la grăbirea ritmului lucrărilor.

În luna de tranziție între două anotimpuri, trebuie să începem prin înlăturarea efectelor negative ale iemii trecute cum sunt revizuirea și repararea împrejmuirilor, a gărdulețelor de coastă, a tutorilor din plantaje, eliberarea de resturile de exploatare penau a evita inundațiile, lucrările pisci• cole de pe pâraie, instalațiile și construcțiile vânătorești și altele.

 Solariile silvice eliberate de puieți și pregătite corespunzător trebuiesc semănate imediat ce se realizează temperatura minimă în sol pentru speciile ce se cultivă.

În pepiniere se scot puieții și se pregătește terenul

 

 
 

 

pent•u ca în partea a doua a lunii să se facă semănăturile, repicajele și butășirile majorității speciilor forestiere cu excepția salcâmului și a glădiței. Semințele folosite vor avea în mod obligatoriu buletin de analiză eliberat de ICAS ca fiind „apte”

In culturile de un an se va face verificarea stării de vegetație și de sănătate, trecându-se la revizuirea și „încălțarea’s celor afectate de gerurile de iarnă, eventual stropiri cu substanțe care să le aducă la normal.

Campania de împăduriri minuțios pregătită va începe cu locurile mai joase și versanții însoriți, dându-se prioritate speciilor care intră în vegetație timpuriu, cum sunt

butășirile de salcie și răchită.

Puieții și butașii folosiți să fie corespunzători din punct de vedere cantitativ și calitativ, având o stare de sănătate foarte bună.

 O atenție deosebită trebuie acordată manipulării, transpołtului și depozitării temporare, aceasta având o influentă hotărâtoare asupra culturilor.

In perimetrele de ameliorare a terenurilor degradate unde s-au produs rupturi sau alunecări de terenuri, se vor lua măsuri de consolidare și apoi de împădurire.

Pe linie de paza pădurilor, încă fiind timp friguros, se continuă acțiunile de prevenire a sustragerilor de arbori și acolo unde zăpada s-a topit, se trece la efectuarea iar de fond din primăvară,

Acțiunile de prevenire a incendiilor trebuie să fie în

atenție deoarece arborii n-au înfrunzit, iar pe sol litiera este uscată. Pentru protecția pădurilor în solarii și pepiniere, se tratează solul cu deosebire împotriva fuzariozelor și larvelor

 

de cărăbuși acolo unde aceștia au fost depistați anterior. Pentru astfel de terenuri se tratează puieții, butașii și seminu țele folosite.

Se verifică culturile din pepiniere, cu deosebire pra prezențel dăunătorilor de carantină și se iau măsurile de prevenire și combatere necesare pentru fiecare caz în parte, Atenție deosebită trebuie acordată combaterii rozătoarelor care în această perioadă consumă momelile ofrăvite.

În răchitării se depistează infestarea produsă de Cryptorinchus lapathi și se iau măsuri de combatere.

La rășinoase se controlează și se continuă ampla-

sarea arborilor cursă contra ipidelor.

In zona stejăretelor și gorunetelor atacate de defoliatori se pregătesc poligoanele pentru combaterea aviochimică.

Se definitivează contractele cu constmctorii și se predau amplasamentele lucrărilor hidrotehnice pentru corectarea torenților, în scopul execuției la timp a acestora.

Pe linia gospodărłrii și valorificării masei lemnoase se continuă punerea în valoare a tuturor produselor, se exe cută curățiri și rărituri, precum și elagaj artificial, în toate pădurile tării.

În această lună intră în restricție la tăieri și scoatere la 15 martie, tăierile progresive în anul de fructificație; crân-

gul simplu de jos și răchităriile, iar la tăierile de substituirși refaceri, când se urmărește regenerarea parțială din lăstari sau semințe.

La restul parchetelor în care se contează pe regenerări naturale, majoritatea expiră Ia sfârșitul lunii, motiv pentru care se intensifică controalele în exploatări și respectiv

 

 

repł•imirile. Odată cu acestea trebuie r.ecepate semințișurile naturale prejudiciate de lucrările de recoltarea lemnului

Pe linie de producție, în afară de preocuparea pentru buna desfășunre a muncii în atelierele de împletit răchită și preluctă lemn, pe bază de comenzi se pot recolta rădăcini și rizomi de bmstułț cerențel, nalbă mare, ferigă, mătrăgună, odolean, păpădie, tătăneasă etc.; muguri de plop negru, de pin coajă de stejar, crușin, salcie.

 În stupinele ocoalelor silvice se stimulează zborurile de curățire, se fac reviziile sumare de primăvară: igienă, completarea rezervelor de hrană, uscarea materialelor izolatoare, strâmtorarea cuiburilor, etc.

Se repară inventarul și se cultivă plantele nectaro-polenifere din prima perioadă.

Vânătorii spottivi care, în perioadele de viață grele penffu animalele pădurii, le-au ajutat cu hrană suplimentacu permisul vizat. pot ieși la vânătoare de viezuri, jderi. tuŔurele, porumbei sălbatici, guguștiuci, sitari, becaține, rațe, gâște sălbatice și alte păsări de baltă (până la 15 martie).

Se combat dăunătorii cu pene și păr, cu excepția celor ocrotiți de lege.

In această lună se desfășoară lucrările de evaluare a vânatului, acțiune importantă pentru măsurile ce se vor lua în viitor în fiecare fond de vânătoare.

 Pescatii sportivi pot obține rezultate bune la peștii răpitori: avat, șalău, știucă și biban, iar spre sfârșitul lunii, pe măsura încălzirii apelor încep să „muște” și peștii pașnici cum ar fi carasul și obletele.

În apele de munte pescuitul este oprit la toate speciile.

ACTIVITATI

Rulează videoul

CALENDARUL LUCRĂRILOR DIN SILVICULTURĂ PENTRU LUNA MARTIE

 

În această lună, mai ales personalul nou angajat, va fi bine instiliit pentru a putea executa lucrările din silvicultură, la calitatea cerută și în perioada optima.

PUNEREA IN VALOARE

 Punerea în valoare a masei lemnoase, controlul dului de respectare a regulilor silvice în exploatările forestiere, precum și identificarea, marcarea și valorificarea produselor accidentale, constituie și în această lună o preocupare de bază a personalului silvic,

formulare & aplicatii

Rulează videoul

REVIZIE

 Revizia și repararea împrejmuirilor, utilajelor și uneltelor, trebuie să constituie o preocupare a acestei perioade.

SE CONTROLEAZA

Se controlează fructele și ciupercile conservate și se livrează beneficiarilor. În stupinele unităților silvice se ține sub control modul de iernare, făcându-se eventualele corecții impuse de situația găsită, iar în atelierele stupinelor se fac lucrările cerute de viitonłl sezon apicol

ACTIVITATI

Rulează videoul

Prevenirea sustrageîilor de lemn

 Prevenirea sustrageîilor de lemn din păduri, controlul circulației și prelucrării materialului lemnos, înlătura. rea cauzelor de izbucnire a incendiilor în păduri, sunt aspecte ce trebuie urmărite cu fermitate.

Protecția pădurilor este activitatea care trebuie să fie în obiectiv și în această lună prin apărarea puieților în zonele de concentrare a vânatului, adunarea și petrolilizarea grămezilor de ouă de Lymantria dispar, înlaturarea pagubelor ce pot fi provocate de rozătoare în pepiniere, depozite de semințe și puieți, plantații.

OCOL.RO

ocol.ro

Facebook
WhatsApp
Email

Leave a Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *