Anexa 1 – V9 

 

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR  – ROMSILVA  

 

 

 

Politica anticorupție și antifraudă  

a RNP – Romsilva 

 

 

          Regia Națională a Pădurilor – Romsilva își desfășoară activitatea în mod etic și în conformitate cu toate legile aplicabile, inclusiv legile care sancționează corupția și luarea de mită. În acest context, procedurile de adresare și minimizare a riscurilor în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au fost dezvoltate pentru a asigura prevenția și mai ales creșterea gradului de conștientizare atât în rândul angajaților, dar și în rândul colaboratorilor.  

 

          Scopul principal al Politicii anticorupție este promovarea integrității, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din Strategia Națională Anticorupție și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public, prin crearea unui mediu instituțional intern, care să defavorizeze apariția fenomenelor de corupție și constientizarea riscurilor care ar decurge din aceasta, în rândul angajaților. 

 

Definiția corupției  

          Corupția este abaterea de la moralitate, de la cinste, de la datorie. Ca expresie a relației dintre autorități și cetățeni, corupția reprezintă folosirea discreționară a poziției sau a funcției, prin recurgerea la mijloace ilicite și ilegale, în scopul obținerii unor interese personale sau de grup. Cele mai cunoscute fapte de corupție se referă la: luarea de mită, darea de mită, traficul de influență, cumpărarea de influență.  

     Pentru ca o faptă de corupție să constituie infracțiune și prin urmare să fie supusă sancțiunilor penale, trebuie să întrunească elementele prevăzute de legea penală. 

 

    Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 

Scopul strategiei: 

    –  Promovarea eticii și integrității la nivelul aparatului central al RNP-Romsilva, a unităților și subunităților sale.  

 

Principii ale Strategiei Naționale Anticorupție: 

 • principiul statului de drept în baza căruia este consacrată supremația legii, toți cetățenii fiind egali în fața acesteia; 
 • principiul răspunderii, potrivit căruia autoritățile statului răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, respectiv pentru modul de implementare și eficiența strategiilor; 
 • principiul gestionării responsabile a riscurilor generate de comportamente lipsite de integritate, ca parte integrantă din procesul managerial desfășurat; 
 • principiul proporționalătății în elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor anticorupție 

 

          Regia Națională a Pădurilor – Romsilva elaborează, implementează și menține proceduri puternice, care sunt proporționale cu riscurile și vulnerabilitățile instituționale și dimensionate în funcție de resursele și complexitatea organizației, în vederea: 

 • răspunderii la cel mai înalt nivel de angajament: politicile ”anti-mită” nu vor fi eficiente dacă nu există un mesaj clar dat de conducerea de la nivelul cel mai înalt că mita nu este tolerată. 
 • prevenirii săvârșirii faptelor de corupție și a incidentelor de integritate potrivit căruia identificarea timpurie și înlăturarea în timp util a premiselor apariției faptelor de corupție sunt prioritare și imperative. 
 • accesului neîngrădit la informațiile de interes public și al transparenței decizionale. 

 

Obiective generale și specifice 

 1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale. 
 1. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale. 

 

Coordonarea implementării și monitorizării politicii 

Obiectivele procesului de monitorizare sunt: 

 • Identificarea progreselor înregistrate în implementarea politicii. 
 • Identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție. 
 • Creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției. 
 • Implementarea Sistemului de control intern/managerial (SCIM). 

 

Domeniu de aplicare: 

        Politica anticorupție vizează toți angajații din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și este un proces continuu. 

 

      Riscuri de fraudă sau corupție (listă non-exhaustivă)  

 • modificarea intenționată a datelor sau documentelor financiar contabile;  
 • efectuarea de plaţi nejustificate, nefondate;  
 • furtul la nivelul persoanelor care intră direct în contact cu bani cash;  
 • falsul și uzul de fals în înscrieri contabile;  
 • falsificarea contractelor încheiate de către regie;  
 • falsificarea actelor decizionale;  
 • înțelegeri secrete între personalul angajat și clienți sau furnizori de bunuri;  
 • conflictul de interese;  
 • abuzul de putere;  
 • furnizarea de informații eronate pentru câștiguri personale sau în avantajul altei persoane; 
 • introducerea, eliminarea sau modificarea neautorizată, intenționată a datelor informatice; 
 • primirea nejustificată de bani, cadouri şi ospitalitate. 

 

Riscuri legate de activitatea de angajare  

 

             Activitățile legate de administrarea resurselor umane, cum ar fi ofertele de angajare  pot fi considerate ca având o valoare echivalentă; prin urmare, oferirea ori promisiunea oferirii acestora cu scopul de a obține sau păstra un avantaj necuvenit sunt considerate acte de corupție.  

              Pentru evitarea riscului perceperii ca un act de corupție, orice practică legată de administrarea resurselor umane incluzând, dar fără a se limita la: oferte de angajare pe perioadă determinată sau nedeterminată, oferte de stagii de practică plătite sau neplătite, oferirea de oportunități de instruire sau promovare, promovări sau transferuri pe alte poziții, va fi implementată exclusiv pe bază de merit și, unde este aplicabil, prin proces competitiv.  

 

 

Evitarea conflictului de interese 

 

         Calitatea de angajat al regiei este incompatibilă cu aceea de administrator, membru al Consiliului de Administraţie sau salariat al unei alte structuri de administrare a pădurilor, asociat, acţionar majoritar sau salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurenţială sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai personalului angajat se află în una dintre situaţiile de administrator, acţionar majoritar sau de membru asociat al unei asemenea societăţi comerciale. Prin familie se înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor care locuiesc şi gospodăresc împreună. 

           Situaţia de incompatibilitate există şi atunci când în echipa de conducere a regiei (director general, director general adjunct, directori de departamente/ directori), a unei unităţi teritoriale (director, director tehnic, director comercial, director economic) sau a unei subunităţi (şef ocol/secţie, contabil şef) se regăsesc membrii aceleiaşi familii (părinţi, soţ/soţie, copii).  

 Dacă s-a creat un motiv de incompatibilitate, iar angajatul nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate (având de optat între calitatea de salariat şi cea care generează incompatibilitatea), după cercetarea disciplinară prealabilă, conducătorul unităţii va dispune desfacerea contractului individual de muncă. 

 

 

Evitarea corupției și mitei 

 

            În cazul în care angajații Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, negociază sau se angajează în contracte noi sau alte aranjamente formale cu persoane sau companii, trebuie să se ghideze doar de avantajele pe care le poate obține regia, angajații sau clienții săi și să evite comportamente care pot influența sau sunt percepute a influența o judecată corectă. 

            Angajații nu trebuie să ofere sau să primească nici un obiect sau serviciu care ar putea fi considerat mită sau foloase necuvenite. Darea de mită înseamnă oferirea către cineva de suport financiar sau alte avantaje pentru a încuraja persoana respectiva să acționeze, în cadrul atribuțiunilor sale de serviciu, incorect sau să recompenseze pe cineva care a făcut deja acest lucru.  

          În desfășurarea activității de serviciu în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva,  angajații nu trebuie să fie influențați prin mită, cadouri, favoruri sau alte beneficii personale. În mod asemănător, angajații nu trebuie să ofere sau să promită cadouri, favoruri sau beneficii personale factorilor interesați de la care solicită suport sau supraveghere, cum ar fi autoritățile de control. 

              Vom descalifica imediat si îi vom restricționa accesul la noi procese de achiziții oricărui furnizor care încearcă să corupă un salariat sau o persoană cu funcție de conducere din cadrul regiei în vederea influențării unui proces de licitație/atribuire. În plus,  încurajăm toți colaboratorii să raporteze orice solicitare de foloase necuvenite venită din partea unui salariat sau a unei persoane cu funcție de conducere din Regia Națională a Pădurilor – Romsilva având ca obiectiv vicierea sau alterarea unui proces de atribuire/licitație. Monitorizarea sesizărilor de acest tip se realizează pe adresa de email: office@rnp.rosilva.ro. 

              Atunci când sunt situații în care un angajat sau un colaborator încalcă valorile, regulile sau principiile Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, sunt puse la dispoziție următoarele canale de raportare a oricărei suspiciuni sau îngrijorări în legătură cu un posibil caz de corupție:  

 •  Email: office@rnp.rosilva.ro; 
 • Tel/Fax: 021.317.10.05 / 021.316.84.28. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

Gheorghe MIHĂILESCU 

 

 

 

 

Data: ______________